علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
شرح وظایف

وظايف و مسئوليتهاي کارشناس تحصیلات تکمیلی و جذب هیأت علمی:

- پیگیری مراحل مختلف در ارتباط با پایان نامه دانشجویان از مرحله انتخاب موضوع،تصویب، تا دفاع پایان نامه
-
تهیه گزارش های مورد نیاز دفتر در خصوص آمار و اطلاعات دفتر تحصیلات تکمیلی
-
بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا
-
پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل پژوهشی(از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی)
به روز رسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی
-
پاسخگویی و راهنمایی به اعضای هیئت علمی در خصوص مسایل مربوط انجام پایان نامه
-
چک کردن موارد تایپ شده اصطلاحات پیشنهادی جلسات دفاع از پروپوزال و دفاع از عنوان
-
تهیه فرمهای مربوط به فرآیند انجام پایان نامه و پیگیری جهت قرار گرفتن در سایت
تنظیم و برگزاری جلسات مختلف
-
آماده کردن پوشه تحصیلات تکمیلی(دریافت فایل الکترونیکی عنوان ها و فرمهای اساتید راهنما و مشاور و انتخاب ناظر و ....
-
حضور در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی
-
تنظیم صورتجلسه تحصیلات تکمیلی
-
ارسال صورتجلسه شورا جهت امضای حاضرین در جلسه
-
تهیه فرمهای تصویب شده در شورا و ارسال به افراد ذینفع
-
تایپ های موارد خواسته شده
-
بایگانی موارد شورا و موارد دیگر
-
بروز کردن لیست اساتید راهنما و مشاور
- مطالعه قوانین ومقررات بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به اعضاء هیئت علمی صادره از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
-
اظهار نظر و انجام امور کارشناسی در رابطه با امور اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاه
-
انجام امور مربوط به پذیرش ، شروع بکار و پایان کار اعضاء هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی و مشمولین ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی
-
انجام امور مربوطه به استخدام شامل فراخوان جذب اعضاء هیئت علمی تشکیل پرونده گزینش استاد و صدور ابلاغ مربوط
-
ارائه گزارشات و آمار مورد نیاز در رابطه با اعضاء هیئت علمی به واحدهای داخلی دانشگاه و سایر موسسات وابسته به وزارت متبوع
-
انجام مکاتبات اداری مختلف در مورد اعضاء هیئت علمی به واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی
-
صدور احکام کارگزینی اعضاء هیئت علمی
-
انجام سایر وظایف محوله از طرف مقامات مافوق دانشگاه

 

تقویم