علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
فرایندها

موسسه آموزش عالی آفاق همگام با توسعه‌ی رشته-مقاطع خود، به روش‌های زیر نسبت به جذب اعضای هیات علمی مورد نیاز اقدام می‌نماید:

از طریق فراخوان‌های وزارت علوم

طبق رویه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری هر سال در سه نوبت فراخوان جذب هیات علمی تمام‌وقت صورت می‌گیرد. مؤسسه آموزش عالی آفاق بنا بر چشم‌انداز توسعه خود و برحسب نیاز در این فراخوان‌ها شرکت کرده، در گروه‌های موردنیاز خود اقدام به تقاضای هیات علمی می‌نماید. لذا متقاضیان می‌توانند با شرکت در این فراخوان‌ها که در ماه‌های اردیبهشت، شهریور و بهمن هر سال منتشر می‌شود، وارد فرآیند جذب هیات علمی تمام وقت شوند. بدیهی است تصمیم نهایی در خصوص موافقت یا عدم موافقت با جذب متقاضیان، پس از مصاحبه‌های هیات محترم جذب اتخاذ خواهد شد.

از طریق جذب متقاضیان همکاری

 قسمت دیگری از اعضای محترم هیات علمی را اساتید حق‌التدریس موسسه تشکیل می‌دهند. لذا از کلیه متقاضیان تدریس به‌صورت حق‌التدریس در موسسه آموزش عالی آفاق تقاضا می‌شود فرم تقاضای تدریس را از وب‌سایت دریافت و به‌طور کامل تکمیل و به آدرس پست الکترونیکی موسسه ارسال و یا به‌صورت حضوری به اداره آموزش موسسه واقع در ساختمان مرکزی تحویل نمایند. پس از بررسی فرم تقاضا و در صورت نیاز، کارشناس مربوطه جهت اخذ مدارک و تکمیل پرونده با فرد متقاضی تماس گرفته و از ایشان جهت حضور در مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. لازم به ذکر است فرآیند مصاحبه هر سال در دو نوبت و در اواسط تابستان و پاییز انجام می‌گیرد.

مدارک لازم جهت مصاحبه جذب هیأت علمی 

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

پرسشنامه هیات اجرایی جذب

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

 

تقویم