علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
شرح وظایف

اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه ثبت نام، نظام وظیفه و روابط عمومی آموزش:

پرونده های دانشجویی و نیز پرونده های الکترونیکی سما یکی از مهم ترین موارد هر دانشجو است که در طول تحصیل خود موارد بسیاری را تحت الشعاع قرار می دهد لذا دقت در ورود اطلاعات فردی اولیه هر دانشجو و نیز بررسي پرونده هاي تحصيلي دانشجويان براي كنترل مدارك ثبت نام و تطابق با دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش كشور امری پر واضح است.همچنین از آنجایی که صدور تمام احکام آموزشی از قبیل احکام شورای آموزشی، احکام کمیسیون موارد خاص و ... بر اساس وضعیت و سوابق آنها می باشد، لذا بایگانی این موارد در پرونده های دانشجویی و نیز ثبت آن در پرونده های الکترونیکی ونیز تطابق پرونده ها و پرونده الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

همچنین برای دانشجویان پسر که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نیستند، شفافیت وضعیت معافیت تحصیلی حائز اهمیت است.

1- ورود اطلاعات فردی دانشجو با دقت کامل برای جلوگیری از وقوع مشکلات احتمالی در مراحل فارغ التحصیلی هر دانشجو
2- بررسي پرونده هاي تحصيلي دانشجويان براي كنترل مدارك ثبت نام و تطابق با دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش كشور و در صورت مشاهده مغایرت مکاتبه با سازمان سنجش آموزش کشور
3- اقدام براي تهيه پرونده جديد و بايگاني سوابق و پرونده هاي دانشجویان تغییر رشته ای و میهمان
4- کنترل نامه ها و استعلامات وارده به بایگانی جهت قرار دادن در پرونده ها
5- بررسی موارد ناقص در پرونده های دانشجویی و تماس و اطلاع رسانی به دانشجویان فوق جهت رفع نواقص پرونده
6- ویرایش و اصلاح شماره های مخدوش پرونده های بایگانی
7- جابجایی پرونده های وارده در بایگانی و طبقه بندی آنان براساس کدهای مربوطه
8- ثبت احکام شورای آموزشی، کمیسیون و معافیت تحصیلی در سیستم رایانه ای بایگانی سما
9- صدور نامه های میهمان به سایر دانشگاه ها و ثبت دروس در سیستم سما
10- نظارت بر تحویل و دریافت پرونده ها به امور فارغ التحصیلان
11- ثبت نمرات میهمان به سایر دانشگاه ها
12- ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در هر ترم

تقویم