علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
شرح وظایف

وظايف و مسئوليتهاي مسئول امور فارغ التحصیلان و صدور دانشنامه:


1- انجام امور مربوط به تسویه حساب فارغ التحصیلان
2- صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات
3- صدور دانشنامه(اصل مدرک) و تاییدیه تحصیلی
4- صدور نامه فارغ التحصیلی جهت ارجاع به نظام وظیفه(برای دانشجویان پسر)
5- صدور نامه درخواست تاییدیه و ریزنمرات و مدرک تحصیلی از سایر دانشگاهها
6- صدور نامه گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی برای سایر مراکز و محل های استخدام

تقویم