علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
معرفی

هادی حسن زاده

کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش


متولد: 1366- شهرستان ارومیه

سمت: کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی: مهندسی حسابداری- دانشگاه آزاد واحد سلماس
تقویم