علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
معرفی

هادی حسن زاده

کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش


متولد:

سمت: کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش

سوابق تحصیلی:

تقویم