کارشناسی ارشد

 
پایان نامه

 

فرمهای جلسه دفاع

دانلود فرم ارزشیابی فردی پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود فرم ارزشیابی جمعی پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم شرکت در جلسه دفاع

دانلود فرم شرکت در جلسه دفاع ( یک نمره)

 

فرمهای صدور مجوز صحافی

دانلود فرم گواهی انجام اصلاحات پایان نامه های کارشناسی ارشد-فرم داور

دانلود فرم گواهی انجام اصلاحات پایان نامه های کارشناسی ارشد-استاد راهنمای دوم - مشاور

 

 

سامانه الکترونیکی تحصیلات تکمیلی

راهنمای جامع سامانه الکترونیکی

راهنمای درخواست تعیین استاد راهنما و عنوان اولیه پایان نامه کارشناسی ارشد

راهنمای درخواست پروپوزال (تصویب و اصلاحات نهایی)

راهنمای درخواست صدور مجوز دفاع پایان نامه

راهنمای صدور مجوز صحافی پایان نامه

راهنمای درخواست تطبیق واحد و تسویه (تحصیلات تکمیلی)