علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
معرفی مدیران گروه
 

نام  و نام خانوادگی: خانم دکتر مهسا یوسفی

سمت: مدیر گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی گرایش بیوتکنولوژی مواد غذایی

آدرس ایمیل:

mahsa.yousefi@afagh.ac.ir

 

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.نام  و نام خانوادگی: خانم دکتر مهسا یوسفی

سمت: مدیر گروه گیاهپزشکی و منابع طبیعی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی گرایش بیوتکنولوژی مواد غذایی

آدرس ایمیل:

mahsa.yousefi@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.

تقویم