معرفی مدیران گروه
 

نام  و نام خانوادگی: آقای دکتر عباس مکرم

سمت: مدیر گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی و میکروبیولوژی

مدرک تحصیلی: دکتری بیماری شناسی گیاهی -  گرایش نماتد شناسی گیاهی

آدرس ایمیل:

a.mokaram@afagh.ac.ir

 

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.نام  و نام خانوادگی: آقای دکتر عباس مکرم

سمت: مدیر گروه گیاهپزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری بیماری شناسی گیاهی - گرایش نماتد شناسی گیاهی

آدرس ایمیل:

a.mokaram@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.

تقویم