علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
معرفی مدیران گروه

http://afagh.ac.ir/uploads/mirzaee_1311.png

نام  و نام خانوادگی: آقای دکتر مهدی میرزائی

سمت: مدیر گروه حسابداری و امور مالی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی حسابداری

آدرس ایمیل:drm.mirzayi@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.


نام  و نام خانوادگی: آقای دکتر کریم سعید شعبانلو

سمت: مدیر گروه علوم تربیتی و روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

آدرس ایمیل:ks.shabanloo@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.


نام  و نام خانوادگی: آقای دکتر کریم سعید شعبانلو

سمت: مدیر گروه مدیریت و امور اداری

مدرک تحصیلی: دکتری علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

آدرس ایمیل:ks.shabanloo@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید. 

نام  و نام خانوادگی: حجت الاسلام و المسلمین صفدر محمدی

سمت: مدیر گروه معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق اسلامی

آدرس ایمیل:hajs.mohamadi@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید


  نام ونام خانوادگی: آقای دکتر حامد رحمانی

سمت: مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق

آدرس ایمیل: 

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید


تقویم