علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
دانشجویان استعداد درخشان

دانلود: آيين نامه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد استعدادهای درخشان


برای مشاهده لیست نفرات برتر نیمسال 971 فایل ضمیمه زیر را دانلود نمائید.

                                

                                  فایل ضمیمه: نفرات برتر نیمسال 971

        برای مشاهده لیست نفرات برتر نیمسال 962 فایل ضمیمه زیر را دانلود نمائید.

                                

                                  فایل ضمیمه: نفرات برتر نیمسال 962

         
تقویم