علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
تماس با ما

اشخاص

سمت

کد داخلی

محل خدمت/شماره تماس

دکترحجت قلیزاده

معاون آموزشی و پژوهشی

22

 

ساختمان اداری

044-32259590-1

 

 
هادی نیکزاد

کارشناس تحصیلات تکمیلی و جذب هیأت جذب

20

هادی حسن زاده

کارشناس دبیرخانه و بایگانی

26

 اسماعیل جوادزاده

کارشناس فارغ التحصیلان و صدور دانشنامه

21

جعفر فرضی

کارشناس آزمایشگاهها

107

ساختمان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

044-32377781-3

حسین گل صنم لو

کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و نظام وظیفه

102

فهیمه بشیری

کارشناس آموزش دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

-

ساختمان دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

044-32222020

پیمان حسینی فر

کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی

 -

ساختمان فنی و مهندسی

044-33369687

تقویم