علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
تماس با ما

اشخاص

سمت

کد داخلی

محل خدمت/شماره تماس

دکترصادق محمدی خواه

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

18

 

ساختمان اداری

044-32259590-1

 

 

هادی نیکزاد

کارشناس تحصیلات تکمیلی و جذب هیأت جذب

20

هادی حسن زاده

کارشناس دبیرخانه و بایگانی

26

جواد مقدم

کارشناس فارغ التحصیلان و صدور دانشنامه

21

حسین گل صنم لو

کارشناس ثبت نام، نظام وظیفه و روابط عمومی آموزش

24

جعفر فرضی

کارشناس آزمایشگاهها

107

ساختمان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

044-32377781-3

پرستو خرازی

کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

102

فهیمه بشیری

کارشناس آموزش دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

-

ساختمان دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

044-32222020

پیمان حسینی فر

کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی

 -

ساختمان فنی و مهندسی

044-33369687

تقویم