آشنایی با معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر عباس مکرم

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی مؤسسه آموزش عالی آفاق


متولد: 1362- ارومیه

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی و جذب هیأت علمی

 

  سوابق تحصیلی:

کارشناسی: گیاهپزشکی از دانشگاه ارومیه در سال 1386

کارشناسی ارشد: بیماری شناسی گیاهی - نماتدشناسی گیاهی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389

دکتری: بیماری شناسی گیاهی - نماتدشناسی گیاهی از دانشگاه شیراز در سال 1399

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

شناسایی گونه های جنس Heterodera  در مزارع چغندرقند و گونه های جنس Meloidogyne در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان رضوی با استفاده از روشهای مرفولوژیکی و مولکولی

 

عنوان پایان نامه دکتری

تاکسونومی و شناسایی مولکولی نماتدهای انگل گیاهی بالاخانواده Criconematoidea Taylor, 1936 در شمال غرب ایران

 

 

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید

وظايف و مسئوليتهاي کارشناس تحصیلات تکمیلی و جذب هیأت علمی:

پیگیری مراحل مختلف در ارتباط با پایان نامه دانشجویان از مرحله انتخاب موضوع،تصویب، تا دفاع پایان نامه
تهیه گزارش های مورد نیاز دفتر در خصوص آمار و اطلاعات دفتر تحصیلات تکمیلی
بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا
پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل پژوهشی(از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی)
به روز رسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی
پاسخگویی و راهنمایی به اعضای هیئت علمی در خصوص مسایل مربوط انجام پایان نامه
چک کردن موارد تایپ شده اصطلاحات پیشنهادی جلسات دفاع از پروپوزال و دفاع از عنوان
تهیه فرمهای مربوط به فرآیند انجام پایان نامه و پیگیری جهت قرار گرفتن در سایت
تنظیم و برگزاری جلسات مختلف
آماده کردن پوشه تحصیلات تکمیلی(دریافت فایل الکترونیکی عنوان ها و فرمهای اساتید راهنما و مشاور و انتخاب ناظر و ....
حضور در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی
تنظیم صورتجلسه تحصیلات تکمیلی
ارسال صورتجلسه شورا جهت امضای حاضرین در جلسه
تهیه فرمهای تصویب شده در شورا و ارسال به افراد ذینفع
تایپ های موارد خواسته شده
بایگانی موارد شورا و موارد دیگر
بروز کردن لیست اساتید راهنما و مشاور
مطالعه قوانین ومقررات بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به اعضاء هیئت علمی صادره از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
اظهار نظر و انجام امور کارشناسی در رابطه با امور اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاه
انجام امور مربوط به پذیرش ، شروع بکار و پایان کار اعضاء هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی و مشمولین ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی
انجام امور مربوطه به استخدام شامل فراخوان جذب اعضاء هیئت علمی تشکیل پرونده  گزینش استاد و صدور ابلاغ مربوط
ارائه گزارشات و آمار مورد نیاز در رابطه با اعضاء هیئت علمی به واحدهای داخلی دانشگاه و سایر موسسات وابسته به وزارت متبوع
انجام مکاتبات اداری مختلف در مورد اعضاء هیئت علمی به واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی
صدور احکام کارگزینی اعضاء هیئت علمی
انجام سایر وظایف محوله از طرف مقامات مافوق دانشگاه

 

 

 

  

 

 

.