کمیسیون موارد خاص استانی

ارسال پرونده ها به كميسيون موارد خاص استاني:

مواردی را که از اختیارات کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه نمی باشد و کمیسیون دانشگاه تشخیص می دهد تا در کمیسیون بررسی موارد خاص استاني  رسیدگی گردد، پرونده وضعیت تحصیلی دانشجو و فرم خلاصه وضعيت تحصيلي به همراه سایر مدارک به امضاء معاون دانشجويي و دبير كميسيون به استان ارسال مي گردد.

آراء کمیسیون استاني بررسی موارد خاص برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی لازم الاجراست.

دانلود: آیین نامه شورای موارد خاص استانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تقویم