علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
تماس با ما

***کارکنان مدیریت اداری و مالی***

اشخاص

سمت

کد داخلی

شماره تماس مؤسسه

آقای عباسعلی مرادبیگی

رئیس امور اداری

16

 


044-32259590-1

 044-32225459

خانم وحیده رادفر

مدیر روابط عمومی و دبیرخانه

11

آقای رضا باقرنیا

مسئول ساختمان اداری

-

آقای شاهین شیرینی

مدیر امور مالی

13

آقای سیدعلی حیدری

رئیس امور مالی

17

آقای سعید ارسخانی

کارپرداز

17

آقای صابر فدائی

کارپرداز

17

 

تقویم