علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
مدیر پژوهش و توسعه

محسن کهیایی

مدیر پژوهش، توسعه و جذب


متولد:1338 شهرستان تسوج

سمت: مدیر پژوهش، توسعه و جذب

  سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی گرایش ژنتیک اصلاح نژاد

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید.


درباره معاونت پژوهشی:

امروز یکی از مهم ترین وظایف دانشگاه آفاق پیریزی نظامی ساختمند و هدفگرا جهت دستیابی به تجربیات علمی و فرهنگی دیگران و پیریزی روشهایی معتبر در جهت تعلیم و تربیت و آموزش هنرمندانی متعهد برای عرصه فرهنگی انقلاب اسلامی است. بدون شک نوآوری و پیشرفتهای مهم عرصه علم و فرهنگ در سایه توجه جدی به تحقیق و پژوهش امکانپذیر است. در حالی که بسیاری از محققان معتقدند که سرچشمه بسیاری از علوم در شرق بوده است لکن متأسفانه در پنج قرن اخیر جوامع شرقی سهم قابل توجهی در توسعه علمی جهان نداشتند و عمدتاً به جوامع  مصرفکننده اندیشههای علمی تبدیل شدهاند. در کشورهای توسعهیافته به موازات پیشرفت علوم و تکنولوژی نظامهای تحقیقاتی پیشرفتهای را پایهریـزی و گسترش دادهاند چرا که در دنیای علم، میدان دیدهـا به درجه مشارکت در  شبکههای تحقیقاتی و پژوهشی بستگی دارد. توان دستیابی سریع به اطلاعات پایه کارآئی نظامهای علمی را به شدت ارتقاء میدهد. دانشگاه آفاق در جهت نیل به اهداف تعیینشده رویکردی پژوهشمدار را در نظام آموزش خود حاکم نموده است؛ به طوری که در همه مقاطع آموزشی شیوة تدریس به گونهای است که دانشجویان علاوه بر متون درسی با بررسی و پژوهش در منابع مرتبط با دروس به گسترش دانش خویش میپردازند، به عبارت دیگـر، دانشجویان رویکرد پژوهشمدار چگونه آموختن را میآموزند و بدینگونه توانایی لازم جهت توسعه دانش خود به شیوة علمی را پیدا میکنند. در همین راستا با توجه به اهمیت کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی به عنوان مراکز اصلی گردآوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی و ابزار پژوهش دانشگاه آفاق اقدام به تأسیس، تجهیز کتابخانه تخصصی نموده و از طریق همکاری با سایر کتابخانهها و برخورداری از سایت اینترنتی و استفاده از کتابداران متخصص منابع مورد نیاز پژوهشگران را در اختیار آنها قرار میدهد.

 

تقویم