علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
کارکنان فناوری اطلاعات

نام  و نام خانوادگی: آقای مجتبی اسماعیلی

سمت: کارشناس انفورماتیک

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار


نام  و نام خانوادگی: خانم فرناز حصیرچی

سمت: کارشناس انفورماتیک

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعاتتقویم