تماس با ما

مدیریت فناوری اطلاعات

اشخاص سمت کد داخلی شماره تلفن
خانم دکتر پریناز اسکندریان مدیرانفورماتیک 106 044-32377781-3
آقای مجتبی اسماعیلی کارشناس انفورماتیک 106 044-32377781-3
آقای علی عباس زاده  کارشناس انفورماتیک 20  044-33486195-6