علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
مسئول آموزش دانشکده

خانم پرستو خرازی

مسئول آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی


سمت: مسئول آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی: فیزیک کاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

سوابق کاری:  

  • از سال  1385-1387بعنوان مسئول کنترل کیفیت در شرکت صنایع شیشه عایق بلوری
  • از سال 1393-1388 بعنوان کارشناس آموزش در دانشکده کشاورزی و بخش فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی آفاق
  • از سال 94-1393 بعنوان کارشناس امور اداری مؤسسه آموزش عالی آفاق
  • از سال تا کنون-1395 بعنوان کارشناس مسئول دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تقویم