دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧
 
    چاپ        ارسال به دوست

 صدور مجوزهای خروج از کشور

بدینوسیلهبهاطلاعمیرساندبهلحاظصدورمجوزهایخروجازکشوربهصورتاینترنتیتوسطسازمانوظیفهعمومیناجامنبعدجهتثبتدرخواستخودبهآدرساینترنتی services.epolice.irیاevazifeh.epolice.irمراجعهنمائید.

همچنینپسازدریافتکدرهگیریواخذنامهازمسئولنظاموظیفه(آقایگلصنملو)بهدانشگاهارومیهجهتتاییدنهایی،مراجعهکردهودرهرمرحلهتاحصولنتیجه،درخواستخودراازهمانسایتپیگیرینمودهوازهرگونهمراجعهحضوریبهدانشگاهیاحوزهنظاموظیفهجداًخوددارینمایند.


٠٧:٥٨ - پنج شنبه ١٣ مهر ١٣٩٦    /    شماره : ٣٤٠    /    تعداد نمایش : ٣١١


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج