علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
فلوچارت آموزشی
 
   دانلود : نحوه درخواست سابقه تدريس.pdf           حجم فایل 183 KB
   دانلود : نحوه درخواست تدريس.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود : نحوه _ذيرش دانشجويان استعداد درخشان.pdf           حجم فایل 215 KB
   دانلود : معرفي به استاد.pdf           حجم فایل 136 KB
   دانلود : مرخصي تحصيلي.pdf           حجم فایل 140 KB
   دانلود : راهنماي مراحل باز_شت به تحصيل.pdf           حجم فایل 133 KB
   دانلود : راهنماي دريافت _واهي اشتغال به تحصيل.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : راهنماي تغيير رشته.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود : راهنماي ت_ميل _رو_ه يا سمينار.pdf           حجم فایل 129 KB
   دانلود : راهنماي انصراف از تحصيل.pdf           حجم فایل 136 KB
   دانلود : راهنماي اخذ مجوز تمديد سنوات ارشد.pdf           حجم فایل 136 KB
   دانلود : راهنماي اخذ مجوز بازديد علمي.pdf           حجم فایل 137 KB
   دانلود : راهنماي اخذ درس بدون رعايت _يش نياز.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : حذف ترم.pdf           حجم فایل 141 KB
   دانلود : تمديد سنوات.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : تمديد سنوات نظام وظيفه.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : تغيير رمز عبور دانشجويان.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : تعيين اساتيد راهنماي ورودي هاي _ارشناسي ارشد.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود : تسويه فارغ التحصيلان.pdf           حجم فایل 143 KB
   دانلود : اخذ معافيت تحصيلي.pdf           حجم فایل 147 KB
   دانلود : اخذ مجوز ادامه تحصيل.pdf           حجم فایل 135 KB
   دانلود : _ارآموزي.pdf           حجم فایل 194 KB
تقویم