علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
آیین نامه های دانشجویی
 
   دانلود : منشور_حقوق_دانشجویی.pdf           حجم فایل 921 KB
   دانلود : حقوق_دانشجویی.pdf           حجم فایل 1983 KB
تقویم