علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
گروه علوم پایه و زبان خارجی
تقویم