کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

قابل توجه دانشجویان دانشکده کشاورزی

به اطلاع دانشجویان دانشکده کشاورزی میرساند که جهت انجام امورات آموزشی به کارشناس آموزش بشرح ذیل در ساختمان انسانی مراجعه فرمایید:

 

دانشجویان رشته های کامپیوتر مراجعه به آقای نیکزاد

 دانشجویان رشته های علوم - صنایع غذایی و گیاهپزشکی  مراجعه به آقای آقالاری.

 

تقویم