کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی

 

هادی نیکزاد

کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی، پژوهشی

 


 

متولد: 1366- نقده

سمت: کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی، پژوهشی

  سوابق تحصیلی:

کارشناسی: مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی- دانشگاه تبریز (1385-1389)

 

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه محقق اردبیلی (1390-1392)

سوابق آموزشی:

 

1- تدریس در آفاق از سال 94

 

2- مدیر گروه علوم پایه از سال 95

 

 

 

 

 

تقویم