هیأت مؤسس

پروفسور صمد زارع
رئیس مؤسسه
پروفسور رسول پیرمحمدی
رئیس اجرایی مؤسسه
دکتر لطفعلی ناصری
عضو هیأت مؤسس
پروفسور علی احسانی
عضو هیأت مؤسس
دکتر سعید مشکینی
عضو هیأت مؤسس
دکتر محمدحسن جوادی
عضو هیأت مؤسس
حجت الاسلام والمسلمین صفدر محمدی
عضو هیأت مؤسس