کارشناسی ارشد 1

دانلود: آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانلود: فایل پروپوزال درس روش تحقیق

دانلود: فرم تاییدیه سمینار

دانلود: فرم تعیین استاد راهنمای سمینار

دانلود فرم شماره23: تعیین استاد راهنما

دانلود: شماره2: فرم طرح تحقيق پايان نامه كارشناسي ارشد(پروپوزال)

دانلود:نحوه نگارش پروپوزال پایان نامه


دانلود فرم شماره 29: فرم گواهي انجام اصلاحات پروپوزال پایان نامه های کارشناسي ارشد

دانلود فرم شماره24: گزارش روند پیشرفت پایان نامه

دانلود: نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود: عناوین فصول پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری

دانلود فرم شماره25:  شرکت در جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد

دانلود: فرم تعهد نامه ی اصالت اثر و رعایت حقوق مؤسسه

دانلود: فرم اطلاع رسانی برگزاری جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

دستورالعمل اجرایی سمینار و پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد

فرم تحویل پوستر کارشناسی ارشد

الف. فرمهای پیش از جلسه

             دانلود فرم شماره 15: درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

            دانلود فرم شماره 17: زمان پیشنهادی جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

            دانلود فرم شماره 18: فرم پیشنهاد داوران جلسه ی دفاعیه ی پایان نامه کارشناسی ارشد


ب. فرمهای جلسه دفاع

             دانلود: فرم ارزشیابی فردی پایان نامه کارشناسی ارشد

             دانلود: فرم ارزشیابی جمعی پایان نامه کارشناسی ارشد

             دانلود: صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدج. فرمهای پس از جلسه دفاع

           
             دانلود فرم شماره14: تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد به واحدهای مختلف

             دانلود فرم شماره 16: فرم گواهي انجام اصلاحات پایان نامه های کارشناسي ارشدتقویم