دانشجویان استعداد درخشان

دانلود: آيين نامه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد استعدادهای درخشانلیست نفرات برتر به تفکیک دانشکده :

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

ترم 981 - ترم 982 - ترم 991 - ترم 992


دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

ترم 981 - ترم 982 - ترم 991 - ترم 992


دانشکده فنی و مهندسی


 
تقویم