معاونت اداری و مالی

شاهین شیرینی

معاونت اداری و مالی


متولد: 1366 شهرستان ماکو

سمت: معاون اداری و مالی

  سوابق تحصیلی:

کارشناسی: حسابداری از دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه در سال1388

کارشناسی ارشد: حسابداری از دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه در سال 1391

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام با تاثیر متغیر میانجی نااطمینانی اطلاعات (بررسی نااطمینانی اطلاعات برای اولین بار در ایران انجام پذیرفت) با نمره 18.80

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید


شرح وظایف:

 •  همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه
 • رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • نظارت بر انجام وظایف پشتیبانی و توزیع سریع و صحیح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی بین واحدهای دانشگاه با توجه به حجم و میزان حساسیت و سایر عوامل کار آنها
 • نظارت بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشگاه در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل.
 • اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشگاه در چهارچوب قوانین و مقررات جاری
 • استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن
 • برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با وزارتخانه متبوع و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ارتباط با هماهنگی مسائل اداری و مالی دانشگاه
 • اداره امور رفاهی کارکنان دانشگاه و ایجاد امکانات لازم در آن مورد
 • همکاری و مشارکت با دفتر برنامه و بودجه و طرح در برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های اداری و مالی دانشگاه
 • نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشگاه و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی
 • نظارت بر تدارکات و تأمین به موقع لوازم، وسائل و تجهیزات واحدهای مختلف دانشگاه
 • نظارت بر انجام کلیه امور خدمات عمومی، فنی و تأسیساتی و تعمیراتی، تزئینی و بهداشتی محیط دانشگاه
 • نظارت بر انجام کلیه امور حقوقی دانشگاه، جهت استیفای حقوق دانشگاه در مراجع ذیصلاح
 • ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی لازم در زمینه وظایف مربوطه به مقامات و مراجع ذیربط دانشگاه
 • شرکت در شوراها و جلسات مربوطه جهت اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری و مالی به منظور هماهنگی امور مذکور با دیگر فعالیتهای دانشگاه
 •  پیشنهاد نصب و عزل مدیران و سرپرستان واحدهای تابعه به ریاست دانشگاه
تقویم