علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
شرح وظایف کارشناس کتابخانه

شرح وظایف کارشناس کتابخانه


1- ارائه خدمات کتابخانه‌ای به مراجعین در زمینه‌های مختلف از جمله کتاب و پایان‌نامه ها

2- برنامه ریزی و اقدام لازم برای انطباق وضعیت و خدمات کتابخانه با آخرین استاندارد‌های موجود در این زمینه

3- ایجاد بستری مناسب برای افرادی که علاقه مند به آموزش خود می باشند

4- تمرکز منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها

5- کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی

6- پیش بینی تسهیلات لازم برای استفاده هرچه بیشتر استفاده کنندگان از منابع موجود در کتابخانه

7- شناسایی نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان و تهیه منابع مورد نیاز آنها

8- پاسخگویی روزانه به مراجعه کنندگان

9- خرید مداوم منابع درخواستی گروه‌های آموزشی و دانشجویان

10- شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی، فصلی و داخل

11- ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام ، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان  در راستای وظایف کتابخانه

12-  ارائه خدمات  عضوگیری

13- انجام کارهای ثبت کتاب و به طورکلی کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن ، امانت کتاب و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع

14-  نظارت بر سازماندهی منابع اهدایی

15- نظارت بر امر جرائم و دیرکرد کتابهای کتابخانه

16- انجام اقدامات مربوط به تسویه حساب اعضا

تقویم