اطلاعیه های آموزشی


 

 
 
تقویم آموزشی 14021
 
ثبت نام از پذیرفته شدگان ورودیهای جدید و داوطلبان آزاد  بر اساس اعلام سازمان سنجش
انتخاب واحد نیمسال اول توسط خود دانشجو بصورت اینترنتی   1402/06/11-1402/06/25
شروع کلاسهای تئوری  1402/06/26
شروع کلاسهای عملی و کارگاهی 1402/07/08
حذف و اضافه 1402/06/26-1402/06/31
درخواست مرخصی   1402/06/11-1402/06/25
مهلت انتخاب معرفی به استاد و ارسال نمره 1402/06/11-1402/06/25
آخرین مهلت ثبت نام کارآموزی و دریافت معرفی نامه کارآموزی    1402/07/30
آخرین مهلت حذف اضطراری تک درس   1402/10/02
آخرین مهلت حذف ترم  1402/10/14
مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاهی به استاد    1402/10/14
پایان کلاسهای عملی و کارگاهی    1402/10/14
برگزاری امتحانات عملی ،آزمایشگاهی و کارگاهی 1402/10/02-1402/10/14
پایان کلاسهای تئوری/پایان کلاسهای نیمسال اول    1402/10/14
شروع امتحانات نیمسال اول    1402/10/16
پایان امتحانات نیم سال اول  1402/11/4
آخرین مهلت برگزاری جلسات سخنرانی،سمینار یا پروژه کارآموزی و ثبت نمره آن درس 1402/11/24
آخرین مهلت صدور مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد   1402/11/25
آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد    1402/11/30
 
 
 
تقویم آموزشی 14022
 
انتخاب واحد نیمسال اول توسط خود دانشجو بصورت اینترنتی   1402/11/07-1402/11/20
شروع کلاسهای تئوری  1402/11/21
شروع کلاسهای عملی و تئوری   1402/12/05
حذف و اضافه 1402/11/21-1402/11/27
درخواست مرخصی   1402/11/07-1402/11/20
مهلت انتخاب معرفی به استاد و ارسال نمره 1402/11/07-1402/11/31
آخرین مهلت ثبت نام کارآموزری و دریافت معرفی نامه کارآموزی   1402/12/24
آخرین مهلت حذف اضطراری تک درس   1403/03/01-1403/03/10
آخرین مهلت حذف ترم  1403/03/24
مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاهی به استاد    1403/03/24
پایان کلاسهای عملی و کارگاهی    1403/03/24
برگزاری امتحانات عملی ،آزمایشگاهی و کارگاهی 1403/03/12-1403/03/24
پایان کلاسهای تئوری/پایان کلاسهای نیمسال اول    1403/03/24
شروع امتحانات نیمسال دوم    1403/03/26
پایان امتحانات نیم سال دوم  1403/04/14
آخرین مهلت برگزاری جلسات سخنرانی،سمینار یا پروژه کارآموزی و ثبت نمره آن درس 1403/04/24
مهلت ثبت درخواست  مهمانی و انتقالی از طریق سامانه سجاد  1403/02/01-1403/02/31
 
 
تقویم  آموزشی ترم تابستان 14023
 
انتخاب واحد ترم تابستان توسط خود دانشجو بصورت اینترتی   1403/04/15-1403/04/22
حذف و اضافه 1403/04/23-1403/04/25
شروع کلاسهای تئوری  1403/04/26
مهلت انتخاب معرفی به استاد و ثبت نمره آن    1403/04/19-1403/04/19
آخرین مهلت ثبت نام کارآموزی و دریافت معرفی نامه کارآموزی    1403/04/30
پایان کلاسهای ترم تابستان   1403/06/01
شروع امتحانات ترم تابستان   1403/06/03
پایان امتحانات ترم تابستان  1403/06/08
آخرین مهلت برگزاری جلسات سخنرانی،سمینار یا پروژه کارآموزی و ثبت نمره آن درس 1403/06/18
آخرین مهلت صدور مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد   1403/06/25
آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد    1403/06/31

 


 
 
 

* لینک های دانلود نرم افزار سروش(مورد نیاز برای شرکت در کلاس های مجازی)

 

* آیدی سروش و شماره تماس های مدیران گروه ها و کارشناسان آموزش دانشکده ها

 

لینک های عضویت در کانال اساتید پیام رسان سروش

 

 * لینک های عضویت در کانال اساتید پیام رسان سروش (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی)

* لینک های عضویت در کانال اساتید پیام رسان سروش (دانشکده اقتصاد و علوم انسانی)

* لینک های عضویت در کانال اساتید پیام رسان سروش (دانشکده فنی و مهندسی)

* لینک های عضویت اساتید گروه معارف

 دانشجویان استعداد های درخشان