معاونت آموزشی و پژوهشی
 

دکتر حجت قلی زاده

معاونت آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی آفاق


متولد: 1361شهرستان ارومیه

سمت: معاونت آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی آفاق

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: علوم دامی از دانشگاه ارومیه در سال 1384
 • کارشناسی ارشد: تغذیه دام از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387
 • دکتری تخصصی: تغذیه دام از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
 • تاثير نوع منبع پروتئيني در جيره هاي حاوي محصولات فرعي پسته بر عملكرد و قابليت هضم گاوهاي شيرده هلشتاين و گوسفند بلوچي
عنوان رساله دکتری:
 • تعیین ساختارهای مولکولی پروتئین و کربوهیدرات انواع مختلف غلات با استفاده از روش FTIR و ارتباط آنها با فراسنجه های متابولیکی پروتئین تخمین زده شده با استفاده از مدل های DVE/OEB و  NRC  
برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید

 


اين معاونت در حوزه آموزشي عهده دار فعاليت هايي مي باشد که اهم آن عبارتند از:

 • تهيه و تنظيم برنامه هاي سالانه و تقويم اجرايي فعاليت هاي حوزه آموزش و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه؛
 • تهيه و پيشنهاد اصول اجرايي در مورد برنامه آموزشي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه و نظارت بر حُسن اجراي برنامه هاي مصوب؛
 • تهيه و تدوين دستورالعمل ها و آيین نامه هاي آموزشي با همکاري رؤساي دانشکده ها و گروه هاي آموزشي و نظارت بر حُسن اجراي آن؛
 • بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص تقويت کادر آموزشي و هيأت علمي دانشگاه؛
 • برنامه ريزي امور آموزشي با همکاري گروهاي آموزشي و واحدهاي ذیربط؛
 • نظارت بر حُسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي در چارچوب قوانين، مقررات و آيين نامه های آموزشي و ارزيابي آن و ارائه گزارش به مراجع مربوطه؛
 • برنامه ريزي و اجراي دوره هاي کوتاه مدت آموزشي و آموزش هاي آزاد پس از تصويب نهايي؛
 • برنامه ريزي و برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشگاه و نظارت بر اجراي مصوبات آن؛
 • ارزيابي کيفيت تدريس، برگزاري کلاس هاي دانش افزایی و ساير فعاليت هاي علمي و آموزشي اعضاي هيأت علمي؛
 • بررسي و پيشنهاد درخصوص پذيرش، ثبت نام، برگزاري کلاس هاي درسي، امتحانات و ثبت و ضبط نمرات دانشجويان و امور فارغ التحصيلان و صدور گواهينامه تحصيلي؛
 • ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان و مديران گروه هاي آموزشي در هر نيم سال و انعکاس آن به رياست دانشگاه؛
 • نظارت بر حُسن اجراي مصوبات هيأت رئيسه در خصوص امور آموزشي؛
 • تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مورد نياز در حوزه آموزش و ارائه آن به مراجع مربوطه؛
 • تهيه و تنظيم گزارش عملکرد فعاليت هاي حوزه معاونت آموزشي و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه براي تدوين گزارش عملکرد نهايي دانشگاه؛
 • اقدام برای تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سالانه حوزه معاونت آموزشي با همکاري و هماهنگي دفتر برنامه و بودجه و حضور در جلسات مربوط به بررسي و توجيه بودجه پيشنهادي؛
 • شرکت در جلسات هيأت رئيسه به عنوان يک عضو ثابت؛
 • رئيس شوراي آموزشي دانشگاه؛
 • عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه؛
 • رياست شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه و

 

تقویم