آفاق ارومیه در اولین همایش ملی تحول نظام آموزش عالی