اطلاعیه آموزشی


اطلاعیه آموزشی

دانشجویان کارشناسی ارشد که مدرک کارشناسی آنها غیرمرتبط با رشته کارشناسی ارشد می باشد ،ملزم به گذراندن دروس جبرانی می باشند .

دانشجویانی که دروس جبرانی را اخذ نکرده اند به مدیر گروه و آموزش تحصیلات تکمیلی مراجعه فرمایند.