انتصاب استاد گروه علوم ورزشی دانشگاه آفاق به عنوان سرپرست کمیته ورزش دانشجویی فدراسیون ورزش همگانی کشور


انتصاب استاد گروه علوم ورزشی دانشگاه آفاق به عنوان سرپرست کمیته ورزش دانشجویی فدراسیون ورزش همگانی کشور

طی حکمی از طرف آقای دکتر خلیلی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور؛ آقای محمد تقی زاده استاد گروه علوم ورزشی دانشگاه آفاق به عنوان سرپرست کمیته ورزش دانشجویی فدراسیون ورزش همگانی کشور منصوب شد.
گروه علوم ورزشی و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ضمن عرض تبریک برای آقای تقی زاده آرزوی موفقیت و سربلندی برای ایشان در مسئولیت جدید را دارد.