اولین رویداد مردمی اشتغال


اولین رویداد مردمی اشتغال

مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه نیز در جهت توسعه فرصت شغلی برای دانش آموختگان و دانشجویان به عنوان کارفرما در قالب انجمن دانش آموختگان در این رویداد شرکت خواهد کرد.
از دانشجویان و دانش آموختگان که به دنبال فرصت های شغلی جدید هستند می توانند در این رویداد شرکت کنند.