بازدید علمی از شرکت شهرک های صنعتی


در این بازدید دانشجویان با محیط های کار واقعی آشنا شده و از کلینیک کسب و کار استان دیدن به عمل آوردند و در ادامه با شهرک های صنعتی بیشتر آشنا شدند
این تور علمی یک روزه توسط انجمن مدیریت و امور مالی دانشگاه آفاق برگزار و به شرکت کنندگان گواهی ارایه گردید