جلسه تنظیم پروپوزال با پژوهش لشکر ۶۴ شمالغرب کشور


جلسه تنظیم پروپوزال با پژوهش لشکر۶۴ شمالغرب کشور این جلسه در جهت تفاوهم نامه همکاری و نهایی کردن پروپوزال ایده و اختراع یکی از اساتید دانشگاه آفاق با موضوع طراحی گارد و جلیقه ضدگلوله صورت گرفت.
مدیریت و پژوهش دانشگاه آماده دریافت ایده های اساتید و دانشجویان جهت تجاری سازی و انجام طرح های پژوهشی مشترک با سایر سازمان هاست.

روابط عمومی دانشگاه آفاق