جلسه دفاع از پایان‌نامه پریسا یونس زاده باوانی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 15:00 روز: چهارشنبه تاریخ: 1402/09/29 محل برگزاری: کلاس 16 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق

دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی

رشته     مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک

عنوان پایان نامه:

پیش بینی بازارهای طلابورس و ارز ایران با رویکرد زمان متغیر عامل افزوده

اساتید راهنما:

دکتر احمد عزتی

دکتر احمد عزتی

اساتید مشاور:

دکتر فرجاد بخشور

اساتید داور:

آقای دکتر رحیم دباغ

آقای دکتر رضا محمدپور

نام دانشجو:

پریسا یونس زاده باوانی

زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 15:00        روز:  چهارشنبه            تاریخ: 1402/09/29

محل برگزاری: کلاس 16 دانشکده انسانی

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
بسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق

دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی

رشته     مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک

عنوان پایان نامه:

پیش بینی بازارهای طلابورس و ارز ایران با رویکرد زمان متغیر عامل افزوده

اساتید راهنما:

دکتر احمد عزتی

دکتر احمد عزتی

اساتید مشاور:

دکتر فرجاد بخشور

اساتید داور:

آقای دکتر رحیم دباغ

آقای دکتر رضا محمدپور

نام دانشجو:

پریسا یونس زاده باوانی

زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 15:00        روز:  چهارشنبه            تاریخ: 1402/09/29

محل برگزاری: کلاس 16 دانشکده انسانی

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی