دیدار مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آفاق با مشاور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجانی غربی و مسئول مشارکت های مردمی


دیدار مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آفاق با مشاور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجانی غربی و مسئول مشارکت های مردمی

 

دیدار مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آفاق با مشاور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجانی غربی و مسئول مشارکت های مردمی

در این دیدار دکتر عبدزاده مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آفاق در راستای پیگیری و عملیاتی نمودن تفاهمنامه های مشترک و برگزاری دوره های توانمندسازی و اشتغال زایی برای مددجویان بحث و رایزنی نمود. همچنین دکتر پژوهان مشاور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی نیز به پیشنهاد های پژوهشی و دوره های کاربردی مورد نیاز جامعه مخاطب کمیته امداد پرداختند.

روابط عمومی دانشگاه آفاق