راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه، ارزشیابی و شرکت در امتحانات سمالایو


اطلاعیه مهم آموزشی :

راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه  👇

http://afagh.ac.ir/uploads/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87.pdf

راهنمای انجام ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان 👇

http://afagh.ac.ir/uploads/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C.pdf

آموزش ویدئویی شرکت در امتحانات سمالایو ویژه دانشجویان  👇
https://uupload.ir/view/ttuv_help_exam_samalive.ir.mp4

⚠️⚠️جهت شرکت در امتحان آزمایشی دانشجویان می توانند در کلاس با کد عضویت   YEjNQeAO  عضو شوند.