قابل توجه دانشجویان در حال تحصیل دارای معافیت تحصیلی موسسه نژند ارومیه و زرینه خوی


با عنایت به انتقال کلیه خدمات آموزشی موسسات نژند ارومیه و زرینه خوی به دانشگاه آفاق، بدینوسیله به اطلاع دانشجویان در حال تحصیل این دو موسسه که دارای معافیت تحصیلی هستند می رساند، لازم است تا 15آذرماه 1400جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه خود به مسئول نظام وظیفه (آقای گل صنم لو) مراجعه نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه، مسئولیت کلیه عواقب بر عهده دانشجو خواهد بود.