معرفی مدیران گروه

دکتر عباس مکرم حصار
مدیر گروه مهندسی علوم و صنایع
دکتر فرزین اصغری ثنا
مدیر گروه میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی