واحدهای زیرمجموعه معاونت اداری و مالی

مدیریت امور اداری

– مدیر امور اداری

  • اداره کارگزینی دانشگاه
  • اداره امور عمومی دانشگاه
  • اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه
  • خدمات

مدیریت امور مالی

–  مدیر امور مالی

  • حسابدار اداره مالی
  • کارپردازی