کارکنان، اعضای هیئت علمی دانشگاه آفاق با حضوردر دور دوم انتخابات، نقش خود را در تعیین سرنوشت کشور ایفا کردند.