اخذ مجوز باشگاه کارآفرینان نوجوان توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه