آیین‌نامه ها و فرمها

آئین نامه ها:

آئین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزشی

آیین‌نامه شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی

آیین نامه تأسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی

آیین نامه  و دستورالعملهای جشنواره

آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

آیین نامه نشریات

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

آیین نامه تشکیل بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

اساسنامه انجمنهای ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

آیین نامه تشکیل انجمن های ورزشی دانشجویی

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

شیوه نامه استاد مشاور انجمنهای علمی پژوهشی دانشجویی

آیین نامه شورای صنفی  دانشجویان

 

فرم ها:

درخواست مجوز اردوی دانشجویی

عنوانبرنامههایپیشنهادیتشکلها،کانونهاوانجمنهای علمیدانشگاهآفاق

فرم ارایه برنامه به شورای فرهنگی دانشگاه

فرم درخواست برگزاری مراسم دانشجویی

فرم ارزیابی اردوی دانشجویی فرهنگی

لیست شرکت کنندگان در اردوی دانشجویی