اطلاعیه انتخاب واحد ترم پاییز 1401


قابل توجه دانشجویان محترم: 1-دانشجویان ورودیهای 991  و ماقبل  میتوانند از تاریخ  1400/06/20 با مراجعه به سماء دانشجویی نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. 2- دانشجویان ورودی بهمن سال 1399 و ورودی های جدید در هفته آخر شهریور ماه میتوانند با مراجعه به سما ءدانشجویی نسبت به انتخاب واحد ترم 1401 اقدام نمایند.   http://sama.afagh.ac.ir