افتخار پژوهشی دیگر برای دانشجوی تحصیلات تکمیلی و استاد دانشگاه آفاق


افتخار پژوهشی دیگر برای دانشجوی تحصیلات تکمیلی و استاد دانشگاه آفاق

مقاله خانم کوثر حافظی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آفاق) با استاد راهنمایی پرفسور سجاد پیرسا که با افلییشن دانشگاه آفاق در مجله Q1 چاپ شده بود، در لیست مقالات ۱ درصد برتر و پراستناد جهان به تایید سایت وب آو ساینس قرار گرفته است.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه؛ کسب این موفقیت برای دکتر پیرسا و خانم حافظی تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.
# معاونت _ پژوهش _ فناوری
# مقالات _ علمی _ پژوهشی