اولین همایش ملی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی


اولین همایش ملی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز»، 22 خرداد 1403 به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ تهران برگزار شد
در این همایش بیش از 117 مقاله ارسال شده بود و محورهای اصلی این همایش به موضوعات اقتصاد و حقوق،آموزش و پژوهش،فرهنگی و اجتماعی،مشارکت مردمی کارآفرینی و اشتغال ،حکمرانی وماموریت گرایی ،مطالعات تطبیقی مرتبط با آموزش عالی و غیر دولتی اختصاص یافته بود.