بیمه دانشجویی

به منظور تأمین بخشی از هزینه های درمان دانشجویان در زمان وقوع حوادث ، تمامی دانشجویانی که در دانشگاه آفاق پذیرفته میشوند تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار میگیرند و دانشجویانی که در محیط دانشگاه یا در خارج از آن  در اثر حادثه دچار سانحه شدند، می توانند از مزایای بیمه بهره مند شوند. در سال تحصیلی جاری نیز این مؤسسه طی قراردادی که با شرکت بیمه گذار  برگزار نموده است تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل این مؤسسه را تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار داده است.

 تعریف حادثه:

واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز گردیده و منجر به جرح، نقص عضو دائم ، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

  • این بیمه نامه فقط شامل حوادث بوده و درمان بیماریها را شامل نمی گردد.

 

 

بیمه دانشجویی