جلسه ای با مدیر مرکز نیکوکاری جواد الائمه (ع) در رابطه با برگزاری دوره های مهارت آموزی


جلسه ای با مدیر مرکز نیکوکاری جواد الائمه (ع) در رابطه با برگزاری دوره های مهارت آموزی

 

جلسه ای با مدیر مرکز نیکوکاری جواد الائمه (ع) در رابطه با برگزاری دوره های مهارت آموزی و توانمند سازی مددجویان در محیط کار واقعی توسط مدیریت پژوهش و کارآفرینی دانشگاه آفاق برگزار شد.

در این جلسه نحوه همکاری طرفین در خصوص برگزاری دوره های مهارت محور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روابط عمومی دانشگاه آفاق